Dnes je: 7.3.2021

JSDH

Úkolem zásahové jednotky je likvidovat a zabraňovat stavům, které by mohly ohrozit na životě člověka, zvířata a zabránit vzniku škod v důsledku působení nežádoucích vlivů. 

Zásahová jednotka je připravena poskytnout svou pomoc při mnoha krizových událostech jako jsou například požáry, povodně, při větrné smršti a následné likvidaci škod způsobených tímto živlem. Dále naše jednotka nabízí technickou pomoc, pomoc při likvidaci nebezpečných stavů a dozor nad činnostmi, kdy může dojít ke vzniku nebezpečného stavu, či k požáru.

Náplní našich hasičů není jen ochrana obyvatelstva a majetku v krizových situacích, ale také preventivní činnost. Mezi tuto oblast patří hlavně preventivní kontroly obecních objektů a výchova dětí v oblasti požární ochrany.

 

 

Co je to JSDH ?

Zákon č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů hovoří takto: 

§ 29 

(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu, 

§ 68 

(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

Naposledy upraveno: 2.11.2019